Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Ellya Norah gevestigd te (6811LN) Arnhem aan het adres Vijfzinnenstraat 103, info@ellyanorah.nl
KvK: 09206056
Btw-identificatienummer: NL001342830B27

1.2 Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Ellya Norah zaken worden geleverd cq verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), aangewezen(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Ellya Norah zaken worden geleverd cq verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), aangewezene(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4 Overeenkomst: de tussen Ellya Norah en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop cq levering van goederen en/of het materiaal van diensten waardoor de duurzame algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DEEL I

Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het synthetische DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Ellya Norah.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Ellya Norah zijn vrijblijvend, tenzij door Ellya Norah uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Ellya Norah zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot reparatie of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Ellya Norah geld niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6 Ellya Norah vertoont zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of inschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aanvaardbare aansprakelijkheid. Ellya Norah kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer niet had begrepen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of beschrijving uitgesloten.

2.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8 Mogelijke samengesteldd door van namen Ellya Norah toegevoegde aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn uitsluitend bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Ellya Norah.

2.9 Toepassing van de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt krachtig van de hand aangegeven.

2.10 Indien eventuele afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vervallen worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden verminderd en volledig van kracht blijven.

2.11 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden tegenover Ellya Norah voor de uit de Overeenkomst veroorzaakte verplichtingen.

2.12 Ellya Norah heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13 Zonder schriftelijke toestemming van Ellya Norah is de Consument-afnemer en/of Afnemer niet bevoegd enig recht of enige betekenis uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

3. Totstandkomingovereenkomst

3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Ellya Norah van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.2 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van Ellya Norah langs elektronische weg heeft, bevestigd Ellya Norah langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.3 Ellya Norah heeft zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de geaccepteerde door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending gebeurde onder rembours van na vooruitbetaling.

3.4 Ellya Norah heeft recht op een controle uit te voeren in het geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf van een Creditcard. Op basis van deze controle kan Ellya Norah een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst opgelost. Bij grotere hoeveelheden kan Ellya Norah als voorwaarde stellen dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Ellya Norah betaalt in dit geval van rembourskosten.

3.5 Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt gebruikt door Ellya Norah, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op compensatie.

3.6 Mocht Ellya Norah van haar rechten i gevolg de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al wordt betaald, dan probeert Ellya Norah de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten . Als het niet mogelijk is, dan neemt Ellya Norah contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer definitieve de betaling via een andere methode om te restitueren.

3.7 Ellya Norah is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.8 Iedere overeenkomst wordt aangenomen onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

4. Prijzen

4.1 Alle horizontale prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2 Alle horizontale prijzen op ellyanorah.com zijn in USD / GBP en inclusief BTW

4.3 Alle variabele prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4 Prijzen worden binnen de conventionele van de aanbieding niet verondersteld, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken van de fabrikant cq distributeur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5. Betaling

5.1 Ellya Norah is gerechtigd te factureren nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Ellya Norah aangegeven wijze en op de deur Ellya Norah aangegeven betalingscondities.

5.3 Bij niet (tijdige) betaling door de Consument-afnemer en/of Afnemer heeft Ellya Norah het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op vervanging.

5.4 De Afnemer is niet gerechtigd tot de verrekening of tot de opschorting van een betaling.

6. Levering

6.1 Ellya Norah gaat over tot de levering van de gekochte zaken cq diensten nadat het volledige factuurbedrag plus de aanvullende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Ellya Norah is voldaan, tenzij anders betaald.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Ellya Norah heeft gemaakt.

6.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen cq op de website van Ellya Norah zijn indicatief. Aan de geschatte termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Ellya Norah zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer deze uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken gebaseerd bij Ellya Norah tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan Ellya Norah bepaalde vertegenwoordiger, tenzij expliciet anders is samengesteld.

6.5 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijnplaats. Vanaf het moment van levering van het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

7. Garantie en reclameringen

7.1 De Consument-afnemer en/of Afnemer houdt de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde onjuiste zaak, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ellya Norah deze tekortkomingen onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ellya Norah. en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Ellya Norah schriftelijk te worden gemeld. van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel geheel.

7.2 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele tekortkomingen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Ellya Norah worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3 De garantieregeling en -termijn van Ellya Norah komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. Ellya Norah is echter te nimmer verantwoordelijk voor de geschikte geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele problemen ten aanzien van het gebruik van de toepassing van de geleverde zaken.

7.4 Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door Ellya Norah gegrond worden uitgesloten, zal Ellya Norah naar haar keuze van de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de gewikkeld, met dien verstand dat het bedrag der limiet altijd beperkt is tot tien hoogste factuurbedrag der betreffende zaken. Ellya Norah is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaald.

7.5 De ​​garantie in artikel 7.4 vervalt indien:

a) De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft hardwarematig en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn beperkt of onzorgvuldig zijn beheerst of in strijd zijn met de aanwijzingen van LOAVIES en/of op de verpakking cq labels benadrukt zijn;

c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Retourzendingen

8.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is uitsluitend toegestaan ​​na schriftelijke toestemming van Ellya Norah onder de door haar te stellen omstandigheden.

8.2 Geheel van gedeeltelijk verwerkte zaken, samengestelde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden bestudeerd.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Ellya Norah zolang alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachten de Overeenkomst geleverde zaken, terwijl alle gebeurtenissen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen , volledig aan Ellya Norah is voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Consument-afnemer en/of Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht verderop.

9.3 Het is de Afnemer toegestaan ​​om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer wordt bewaard de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ellya Norah separaat te bewaren.

9.4 Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort ook geleverd worden door Ellya Norah, toebehoren aan Ellya Norah.

9.5 De ​​Consument-afnemer en/of Afnemer houdt de geleverde goederen in voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, ook tegen diefstal te verbergen, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Ellya Norah kan worden aangevraagd en ingezien.

10. Overmacht

10.1 In het geval van overmacht is Ellya Norah de hoofdpersoon van de Overeenkomst of een deel daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen schadeloosstelling krijgen.

10.2 Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak begrepen, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/ van infrastructuur van Ellya Norah plus van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken aan hulp- of transportmiddelen gelden vooral als overmachtssituaties.

10.3 Ellya Norah beweert zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ellya Norah enige boete of schade te betalen.

10.4 Indien Ellya Norah bij het optreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het riet geleverde cq het leverbare deel herhaaldelijk te factureren en is de pijnlijke gehouden aan deze factuur te voldoen als achteraf het een afzonderlijke overeenkomst. Dit levert echter niet op dat het geleverde cq leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Ellya Norah – vergelijkbare haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door Ellya Norah geselecteerde derden - is steeds beperkt tot het bedrag dat in het uitgesloten geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Ellya Nortah wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het risico dat volgens de relevante polisvoorwaarden voor rekening van Ellya Norah komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkeringskrachten de bovenbedoelde verzekering mocht voorkomen, is iedere aansprakelijkheid van Ellya Norah steeds beperkt tot het bedrag dat door de Consument-afnemer en/of Afnemer ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Ellya Norah wordt betaald, tot een maximum van EUR 1.000.

11.2 Ellya Norah is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief opgenomen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst van inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

12. Verjarings-/vervaltermijnen

12.1 Indien de Overeenkomst gesloten is met een Afnemer, geldt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Afnemer tegenover Ellya Norah, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van soortgelijke voorkomen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een Consument-afnemer, bedraagt ​​de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13. Gegevensbeheer

13.1 Indien een Consument-afnemer en/of Afnemer een bestelling plaatst bij Ellya Norah, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ellya Norah. Ellya Norah houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

13.2 Ellya Norah respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt ​​zorg voor een lastige behandeling van persoonsgegevens.

13.3 Ellya Norah maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14. Toepasselijke recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen verbandhoudende met of voortgekomen uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke rechter te Amsterdam, tenzij Ellya Norah er de voorkeur aan geeft het verschil aan de onafhankelijke rechter van de woonplaats van de Consument-afnemer en/of Afnemer te onderwerpen.

DEEL II

De bepalingen uit het grondstoffen DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op Overeenkomsten met Consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In het geval van enige onverenigbaarheid van een ingewikkelde uit het synthetische DEEL II met een ingewikkelde uit DEEL I, prevaleert de betreffende besluiten uit DEEL II.

15. Herroepingsrecht

15.1 Ingeval een Consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft verdiend van Ellya Norah, dan levert het volgende op.

Bij levering van producten

15.2 Bij de aankoop van producten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument-afnemer of een vooraf door de Consument-afnemer aangewezen en aan Ellya Norah bekende vertegenwoordiger.

15.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ellya Norah verstrekken, conform de door Ellya Norah voorziene onvoldoende instructies.

15.4 Wanneer de Consument-afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, dus te maken aan Ellya Norah. Het conventionele maken dient de Consument-afnemer te doen middels het modelformulier ( Bijlage 1 ). Nadat de Consument-afnemer herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig worden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.5 Indien de Consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet definitief heeft gebruik gemaakt om te willen maken van haar herroepingsrecht respievelijk de zaak niet aan Ellya Norah heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

15.6 De consument-afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

Bij levering van diensten

15.7 Bij het leveren van diensten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.

15.8 Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de Consument-afnemer zich concentreren op de deur Ellya Norah bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake voldoende adequate instructies.

Kosten in het geval van herroeping

15.9 Indien de consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

15.10 Als de consument een bedrag betaald heeft, zal Ellya Norah dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is het wel de voorwaarde dat de zaak wordt ontvangen door Ellya Norah.

15.11 Ellya Norah sluit het herroepingsrecht van de Consument-afnemer uit voor zaken en diensten zoals beschreven in lid 1 en 2.

15.10.1: Producten:

a) doordat Ellya Norah tot stand is gekomen met de juiste specificaties van de Consumentenafnemer;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen verouderen;

e) waarvan de prijs schommelt zonder dat Ellya Norah hier invloed op heeft;

f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

g) voor hygiënische producten waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

15.10.2: Diensten:

a) zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te ondergronds op een bepaald gegeven of gedurende een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument-afnemer is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Model ontbinding/herroeping Consument-afnemer


Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Elly Norah
Vijfzinnenstraat 103
6811LN Arnhem
info@ellyanorah.nl

Ik/Wij deel/delen (*) u bereikt mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen Consumentenafnemer(s)

Adres Consumentenafnemer(s)

Handtekening van Consumentenafnemer(s)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.